top of page

תנאי שימוש

דנייל חרמון

נכון ל- 02.04.2023​

מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

תקנון תנאי השימוש שלהלן חל על כל גולש באתר התדמית https://www.danyelchermon.com (להלן: “האתר“) המופעל על ידי דנייל חרמון ו/או כל מי שמשתמש בשירותים הדיגיטליים השונים המוצעים באתר ו/או ביישומיו ו/או באמצעותם יחד או לחוד. האתר ויישומיו נועדו לשמש ערוץ תקשורת נוסף עם הלקוח ולעבות את השירותים המקוונים במסגרת שירותי דנייל חרמון (להלן: “האתר ויישומיו“).

תקנון תנאי השימוש דנן מהווה הסכם על פי דין בין המשתמש באתר ויישומיו (להלן: “הלקוח” / ”המשתמש”) ובין המפעילה.

תנאי השימוש יחולו לגבי כל שימוש באתר ויישומיו בין אם באמצעות הזנת נתונים ו/או הזמנת שירותים ורכישה באמצעותם. כולל כל השירותים בין אלה שקיימים ובין העתידיים. כל שימוש שהוא באתר ויישומיו (לרבות הורדתם למכשיר קצה, גישה אליהם או כל שימוש אחר שהוא בהם) מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה ולמדיניות הפרטיות המשולבים בו ובנוסף מתפרסמים באתר במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, כולן או חלקן, הנך מתבקש להימנע לאלתר מעשיית כל שימוש באתר, ביישומים ובשירותיהם.

תנאי שימוש אלו אינם באים להחליף תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך האתר. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כפופה לתנאיו הפרטניים של אותו אתר וללא קשר לתנאי תקנון זה ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

האתר מציג תכנים בקשר לתזונה, דיאטה, טיפול בהשמנת יתר, הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים, הקניית כישורי חיים בנושאי תזונה ואכילה ושינוי דפוסי התנהגות בתחום הדיאטה והתזונה, מידע אודות פעילות הקבוצה. כמו כן, האתר משמש כאתר מכירות.

האזור האישי באתר ואפליקציית “דנייל חרמון“ שמכונה אפליקציית כרטיס לקוח (להלן: “האפליקציה“) תומכת בתהליך של המשתתף/לקוח ומאפשרת לקבל שירותים שונים משירותי דנייל חרמון בהתאם למנוי, לצפות בתכנים בקשר לתזונה, דיאטה, טיפול בהשמנת יתר, הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים, הקניית כישורי חיים בנושאי תזונה ואכילה ושינוי דפוסי התנהגות בתחום הדיאטה והתזונה, ולבצע פעולות שונות, כגון: לצפות ולהזין מאפיינים אישיים אודות מצב גופו ובריאותו של המשתמש והעדפות מזון, כגון: גובה, משקל, מצב רפואי, נתוני שקילה, ,תפריט מותאם, מעקב שתיה, מתכונים, מילוי יומן אכילה להגדיר יעדים ומטרות, תזכורת להישקל ותזכורת לארוחות, התרעות לפי זמני ארוחות, פעילות גופנית, אורח חיים יומיומי של המשתמש, והכל בהתאם למנוי.

האזור האישי באתר והאפליקציה מיועדים ללקוחות פעילים בשירותי דנייל חרמון ולמשתמשים אחרים שדנייל חרמון תתיר להם להשתמש בה. השימוש באזור האישי באתר ובאפליקציה הינו למטרות אישיות ופרטיות בלבד.

האפליקציה מיועדת לפעול במכשירים סלולאריים מסוג “איפון” של “אפל” או בעלי מערכת הפעלה מסוג “אנדרואיד”.

 

שימוש באתר ויישומיו וביצוע כל פעולה או רכישה כפופים להסכמתך ולתנאים שיפורטו להלן:

 • השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18 שנים. כל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר ויישומיו לרבות רכישת שירותים כלשהם באתר, מצהיר כי הינו בגיר (מעל גיל 18) וכשיר משפטית על פי דין לעשות שימוש באתר ויישומיו או שניתן לו אישור הורים ו/או אפוטרופוס להצטרפות לשירותי הקבוצה ו/או לשירותים המקוונים ו/או לעשות שימוש באתר ויישומיו והסכמתם לתקנון (ככל ושירות מסוים יתאפשר למשתמשים בגילאים נמוכים מ-18 שנים), ומתחייב כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או בקשר לאתר ויישומיו ו/או בקשר לשימוש בהם ורכישת שירותים באמצעות האתר.

 • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון באתר, יחייב הנוסח החדש גם את הלקוחות שהצטרפו לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המפורסם באתר, והוא בלבד.

 • רכישת המוצרים/השירותים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף כדין. התשלום באמצעות כרטיס האשראי מותנה באישור חברת כרטיס האשראי לתשלום באמצעות כרטיס הלקוח ובהתאם להרשאת נותן השירותים במועד הרכישה.

 • הרישום לאתר ויישומיו ו/או השימוש בתכני האתר ויישומיו ו/או רכישה באתר כפופים לתנאים וההגבלות החלים על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה.

 • הפעילות באתר ויישומיו וקבלת השירותים בהם כפופים להליך הרשמה מצד המשתמש. במסגרת הליך ההרשמה המשתמש נדרש למלא פרטים אישיים נכונים ומדויקים, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., כתובת, מס טלפון, דואר אלקטרוני ועוד נתונים גופניים כגון: משקל, גובה, מבנה גוף ועוד. המשתמש מסכים למסור את הפרטים הדרושים לצורך הפעילות באתר ויישומיו והוא מוותר על כל דרישה מהמפעילה בגין מסירת פרטים אלה.

 • המשתמש מאשר כי כתובת האימייל או מס’ הנייד שהוזנו תשמש כשם המשתמש שלו בכל כניסה לאזור האישי באתר ולאפליקציה בצירוף סיסמא אותה יבחר גם כן בעת הרישום הראשוני.

 • המפעילה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים להירשם לאתר ויישומיו ו/או לרכוש מוצרים/שירותים באתר- וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים/שירותים ו/או היה רשום בעבר באחד מכל שירותי דנייל חרמון (לעיל ולהלן: “הקבוצה”). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה רשאית לבטל את הרישום/גישה לאתר ויישומיו מכל סיבה לרבות (אך לא רק) באחד מהמקרים הבאים:

א. אי מסירת פרטים מלאים ומדויקים או מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת הרשמה.

ב. ביצוע של מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של האתר.

ג. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, לסייע, לעודד או להקל ביצועו של מעשה כזה.

ד. חברת האשראי חסמה או הגבילה לשימוש את כרטיס האשראי של הלקוח בדרך כלשהי.

ה. בגין הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות שיוצע באתר.

ו. מסירת המשתמש והסיסמא שמאפשרים לו שימוש באתר ויישומיו, לידי צד שלישי.

 • המפעילה רשאית לשנות בכל עת ומכל סיבה שהיא את התוכן המוצג באתר ויישומיו ו/או היצע ו/או מידע ו/או כל עניין אחר הקשור בשירותים הניתנים או במידע ו/או מגוון המוצרים ואו השירותים (להלן: “השירותים”) לפי ראות עיניה. המפעילה אינה מבטיחה ששירות ו/או מוצר קיים יוצע למכירה באתר גם בעתיד. המפעילה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון כלשהוא. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית משירות מסוים או שלא לספקו כלל.

 • כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק.

 • המפעילה שומרת את הזכות לשנות את מחירי השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

 • המפעילה תשתדל לבצע את אספקת השירותים תוך פרק הזמן הקצר ביותר, ואין לראות בכך התחייבותה לעמוד בפרק זמן מוגדר כלשהוא. וזאת בשל אילוצים ועיכובים שיכולים להתרחש הן באספקת תקשורת לשרתי המפעילה והן מצד הספקים בכלל לרבות בתקלות של הדואר או חברות המשלוחים.

 • המפעילה רשאית להתנות אספקת שירותים לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום, המפעילה רשאית שלא לספק שירות ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

 • המפעילה אינה נוקטת במדיניות של פיצויים עקב אי אספקה או אספקה באיחור של שירות.

 • המפעילה לא תהא אחראית לכל תקלת תקשורת כלשהיא לרבות כזו שתקשה על מהלכן התקין של הזרמת התכנים המוצעים ובכללם אלו ששולם בעבורם.

 

ביטולים

 • ביטול עסקה יהא בהתאם לתנאים ולמועדים כמוגדר בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. פנייה בנושא ביטול עסקה יש להפנות למפעילה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל contact@danyelchermon.com או בטלפון: 0544919797.

 • ההרשמה לתוכנית של דנייל חרמון ו/או למי משירותי האתר (להלן: “התוכנית“) הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה.

 • ככלל לא תתאפשר החזרת תשלום בגין שירותים שנרכשו מכל סיבה שהיא לרבות בעיות תקשורת ולא יתקבלו עבורם החזרים כלשהם. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השירות/מוצר/מנוי/ תוכנית/מסלול שרכש גם אם לא מומש על ידי הלקוח בפועל ו/או מומש באופן חלקי.

 • המפעילה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה. במקרה של ביטול עסקה בהתאם לשיקול דעת המפעילה, המחיר שיחושב על תקופת השימוש הינו לפי מחיר חודשי לפני הנחות, מבצעים ומתנות ובהתאם לתקופת המינימום המחויבת בתשלום במסגרת המנוי הנבחר (במידה ויש).

 • באשר לתקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהלקוח להשתמש באתר באופן תקין ליותר מ 24 שע’, יוכל הלקוח ורק לאחר שהודיעה המפעילה כי אכן התקלות היו תקלות שבאחריותה הו אז יוכל הלקוח לקבל שירות דומה ואו אחר שיוצע על ידה והוא שווה ערך לשירות שנרכש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה בלבד.

 • הודעה על ביטול השירות תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה והכל לפי החלטת המפעילה.

 • הוחלט כי שירות יופסק ואו ישונה לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית המפעילה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר/שירות חלופי שווה ערך, הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

 • מפעילת האתר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי לרבות נזק כספי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

 

אחריות

 • האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ויישומיו לרבות בשירותים המוצעים באתר ו/או התפריטים ו/או דנייל חרמון, לפי העניין, ועובדיהן ו/או מי מטעמן אינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או המלצה אישית ו/או ייעוץ כלשהו ו/או ייעוץ אישי מכל סוג ו/או ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולוגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ויישומיו ו/או התכנים באתר ויישומיו ו/או כל שימוש במידע המצוי באתר ויישומיו ו/או בשירותיהם השונים הוא באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

 • כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה או לנזק העלולים להגרם במישרין או בעקיפין מהאימונים. באחריות המשתמש לבצע מה שנכון ומתאים לרמת היכולת הפיזית, המצב הרפואי הגופני והנפשי שלו.

 • היוועצו ברופא לפני התחלה מעשית ויישום של תוכנית ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי לרבות תחילת פעילות גופנית על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות בתוכנית ההרזיה של חברת דנייל חרמון ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או לבצע כל חלק מהתוכנית ו/או לקחת חלק בשירותי האתר ויישומיו, לרבות: על הרכב תכנית האכילה בתוכנית ופעילות גופנית ובאחריות המשתמש לדאוג לקבלת אישור רפואי במידת הצורך.

 • כתנאי להצטרפות לתהליך /לתוכנית/ לשירותי הקבוצה יש לעמוד במספר קריטריונים בריאותיים בהתאם לשיקול דעת של דנייל חרמון וביכולתה של דנייל חרמון שלא לקבל הרשמה ו/או להפסיק השתתפות בהתאם לשיקול דעתה.

 • המפעילה ו/או מטעמה אינה אחראית לכל נזק או פעולה שנגרמו למשתמש או לצד ג’ כתוצאה ממסירת פרטים כוזבים או לא מדויקים במסגרת הליך ההרשמה ו/או השימוש באתר ויישומיו.

 • ברישום לאתר ו/או לאזור האישי ו/או הורדת היישום ובמסירת פרטיו האישיים המשתמש מאשר כי בדק את השירותים הניתנים בהם ומצא אותם כמתאימים לצרכיו ומטרותיו, למשתמש לא תהא כל תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין האתר ויישומיו ושירותיהם השונים לרבות יכולות היישום, מגבלות, תכנים והתאמה לצרכיו.

 • כל שימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכני האתר ו/או בתכני האפליקציה ו/או בשירותי האתר ויישומיו ו/או בתוכנית ההרזיה ו/או בפעילות גופנית, הינו באחריות הבלעדית של המשתמש והוא פוטר את חברת דנייל חרמון ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או מי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא ו/או למצבו הבריאותי ו/או הנפשי ו/או מצב פיזי ו/או נזק גופני ו/או פגיעה ו/או בעיה רפואית הנובע ו/או העלול לנבוע ו/או להיגרם מהשימוש הנ”ל ו/או מהשתתפותו בתוכנית ו/או הקשורים, במישרין או בעקיפין, להשתתפותו בתוכנית ו/או לשימושו בשירותי האתר ויישומיו ו/או מאימון גופני ו/או יכולת האתר ויישומיו מגבלות, תכנים והתאמה לצרכיו, ומאשר כי הוא נושא במלוא הסיכון ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור והוא נותן הסכמתו כי לא יפתח בהליכי תביעה בעניין.

 • המפעילה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק שיגרמו למשתמש בגין שימוש של אדם אחר בסיסמתו, בין בידיעתו ובין שלא.

 • האחריות לפעולתם התקינה של השירותים לרבות בעיות תקשורת אינטרנט אינה של המפעילה ו/או מי מטעמה ואינם באחריותה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.

 • גלישה באתר, הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו, השתתפות בפעילויות האתר, שימוש באפליקציה, שימוש בתכנים והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי תקנון זה והתקנון הרלוונטי לפי העניין וכן כי הוא נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיה רפואית העלולה להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מהשימוש ו/או ההשתתפות בתוכנית ו/או בשירותי המפעילה ו/או תכני האתר ויישומיו ו/או פעילות גופנית כלשהי.

 • אחריות לשירותים/מוצרים השונים הנמכרים באתר, באם ישנם, תינתן על ידי היצרנים עצמם וכל טענה או בעיה בקשר לאחריות על השירות תעשה מול היצרנים או המשווקים ולא מול מפעילת האתר. כל עסקה שתיעשה בעקבות המשתמש באתר ויישומיו עם צד ג’ אינה כוללת את המפעילת האתר ו/או מי מטעמן כצד או כאחראית בעסקה.

 • למפעילה ו/או למנהלת אין אחריות מסוג כלשהו למוצרים ו/או לשירותים המפורסמים באתר ויישומיו, באם ישנם. האחריות הבלעדית על פרסום התכנים לרבות עיצובם ואופן הצגתם הינה של אותם חברות או גופים שמפרסמים. על המשתמש האחריות לבדוק את טיב המוצרים והשירותים שיפורסמו והוא מוותר על כל טענה או דרישה כלשהיא מהמפעילת האתר בגין התכנים המופיעים לרבות אמיתות או בגין השירות.

 • המפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות לכל מקרה בו פרטי המשתמש לא נקלטו מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה שאינה מאפשרת ללקוח לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר ו/או באפליקציה ו/או להצטרף לאתר ויישומיו.

 • המפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהשירותים, אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של המפעילה ואז האחריות מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

 • המפעילה ו/או מי מטעמה אינה נושאת באחריות למעשים או מחדלים של ספקי שירותים או מי מטעמם.

 • המפעילת האתר עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר ויישומיו יחד עם זאת, המפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר ו/או באזור האישי באתר ו/או האפליקציה יהיו זמינים בכל עת ו/או לא יופרע או יהא בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פעילות זדונית, חסין לגישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

 • המפעילה ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או מי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח ו/או העלול לנבוע ו/או להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על התכנים המתפרסמים באתר ויישומיו ו/או שימוש בשירותי הקבוצה ו/או מהשתתפות בתוכנית ו/או במהלך ו/או כתוצאה מאימון גופני ו/או על המידע שמופיע ושמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם הגיע הלקוח באמצעות קישורים המופיעים באתר.

 

קניין רוחני

 • האתר, האזור האישי באתר והאפליקציה כמו גם כל המידע שבהם כוללים זכויות יוצרים, סימני מסחר ומאגרי מידע לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר ויישומיו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות ביחס לאפליקציה, עיצובה, תוכנה, עריכתה, בסימנים המסחריים, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המוצג באתר, באזור האישי באתר ובאפליקציה הינן קניין בלעדי של המפעילה ו/או האפליקציה או ספקי התוכן שלה ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או לחברות שלובות או קשורות לה.

 • אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ו/או לאפשר לאחרים לעשות כן ו/או להשתמש בנתונים ו/או תכנים ו/או כל מידע אחר שבאתר ויישומיו מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למפעילה ו/או לחברות שלובות או קשורות לה וללקוח לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד.

 • כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית בשם מוצר, כסימן מסחרי או חלק ממנו, או בפרסום כלשהו ו/או כל שימוש אחר.

 

תוכן האתר ויישומיו

 • המפעילה שואפת לספק את המידע המוצג באתר ויישומיו במדויק ובשלמותו וללא כל הפרעות. בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר ויישומיו. המפעילה אינה יכולה להתחייב כי האתר ויישומיו יהיו זמינים ללקוח בכל עת. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות.

 • בנוסף השימוש באתר ויישומיו על כל תכניהם והשירותים המוצעים בהם, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. המפעילה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 

תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

 • המפעילה רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים שונים שיועלו לאתר כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וכפי שיקבע מעת לעת על ידה. כמו כן באפשרות המפעילה להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה ולעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים.

 • המשתמש מסכים, כי אין הכרח שההודעות מסופקות ו/או נערכות על ידי המפעילה. וכי הודעות מוצגות בפורומים כפי שהן מבלי שהמפעילה בודקת את מהימנותן, נכונותן או דיוקן.

 • המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל טעות, אי דיוקים או אי התאמה או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

 • המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו ו/או העלאת תוכן על ידו באתר ויישומיו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכילו חומרים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים ו/או זכויות יוצרים ו/או כל חומר העלול להטעות צרכנים ו/או חומרים פורנו גרפיים בעלי אופי מיני בוטה ו/או חומרים העשויים לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומרים הנוגעים לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומרים בלתי חוקים המעודדים, מסייעים, תומכים מספקים הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או חומרים המהווים פגיעה בפרטיותו של אדם או לשון הרע או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

 • המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות ו/או העלאת תוכן על ידו.

 • במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת המפעילה, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הגבוה מבניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.

 • ידוע למשתמש כי המפעילה או מי מטעמה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תוכן ו/או הודעות ו/או מידע מהפורומים ו/או להסיר הודעות בשלמותן או בחלקן ו/או כל חומר אחרו/או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש אשר יש בה להפר את התנאים שלעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

 • המפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שירות או למנוע את השימוש באתר ו/או ביישומיו ו/או להסיר משתמש אשר יפר את תנאי השימוש המפורטים לעיל, וזאת אף ללא הוכחת עילה. מובהר בזאת, כי המפעילה תהיה רשאית לנקוט כנגד מי שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

 • המפעילה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפיה בעניין זה.

 

קישורים לאתרים חיצוניים

 • הקישורים באתר ויישומיו אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הלקוח. באתר וביישומיו עשויות להופיע קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של המפעילה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי המפעילה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

 • קישורית לאתר שאינו של המפעילת האתר, אינה מעידה על כך כי המפעילה אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.

 

שימוש בתכנים ומידע הגנת פרטיות

 • התכנים המוצעים באתר ויישומיו הינם בבעלותם הבלעדית של המפעילה ו/או לחברות שלובות או קשורות לה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה. המפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל לקוח וזאת ללא צורך לספק הסבר מקובל עליו.

 • המפעילת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי הלקוחות הרשומים באתר ו/או ביישומיו, במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע. מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר ויישומיו לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

 • במהלך גלישתך/שימושך באתר ויישומיו יצטבר מידע על המשתמש. המשתמש מסכים כי המידע הנ”ל לרבות פרטיו האישיים ומידע אישי ישמר במאגר המידע של המפעילה, ושימוש בהם יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות. והכל למטרות המפורטות להלן: לצורכי הפעילות השוטפת ומתן השירות והייעוץ במסגרת התהליך של המשתתף, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים, ולהתאימם ככל שניתן להפיק ייעוץ טוב יותר, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים לרבות לשם יצירת אזורים אישיים, ליצירת הקשר עם הלקוח, לשם התפעול התקין ופיתוחו של היישום, לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה לא יזהה אותך אישית. לצורך רכישת מוצרים ושירותים. שליחת מידע בדבר השירותים וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים, מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע לדנייל חרמון על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית. המפעילת האתר מתחייבת שפרטי ההצעה ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי בלבד ולא יועברו לגורמים שלישיים חיצוניים שאינם מהקבוצה.

 

הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת הרישום לאתר ויישומיו ו/או השימוש בשירותי האתר ויישומיו ו/או בתכניהם ו/או רכישה באתר, נמסרים מרצונו ובהסכמתו ומבלי שחלה עליו חובה חוקית למסרם.

 

המשתמש מסכים בזאת כי הדבר לא יהווה כפגיעה בפרטיותו וכן כי הוא מוותר בזאת על כל טענה בגין כל דין בגין שימוש במידע האמור לרבות כל טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981.

 

ידוע למשתמש שבעצם הצטרפותו לשירותים המקוונים ו/או לאפליקצייה ו/או לאתר ו/או לשירותיהם ו/או השימוש בתכנים ו/או ביצוע רכישה הינו נותן הסכמתו בעניין.

 • המשתמש רשאי בכל עת, לבקש מדנייל חרמון להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של הקבוצה ע”י משלוח מייל עם המילה “הסרה” בנושא לכתובת contact@danyelchermon.com. איסוף המידע על המשתמש/הנתונים ייעשה על ידי המשתמש עצמו וזאת באמצעות הזנת נתונים ומידע דיגיטלי, תמונות או כל אמצעי מדיה אחר שיידרש לתוך האתר ויישומיו, או על ידי איסוף הנתונים מאפליקציות ותוכנות אחרות הקיימות ומופעלות במכשיר הסלולארי של המשתמש כגון: שירותי מיקום, אפליקציות בריאות המנטרות פעילות גופנית המבצעות על ידי המשתמש וכו’ והן באמצעות מי שמלווה את התהליך של המשתתף מטעם דנייל חרמון כגון: מנחה קבוצה/תומך/ת באונליין.

 • האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי Cookie בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של לקוחות וניתוח תנועת הלקוחות, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה בכל העת. במהלך הזנת הנתונים על ידי הלקוח באתר ישלח למחשבו קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי הלקוח בעת שימושו באתר במטרה לשפר השירות. כמו-כן, המפעילה רשאית לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את הלקוח אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הלקוח או כל פרט מזהה אחר.

 • המפעילת האתר דואגות כי המערכות והשירותים המקוונים יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי של דנייל חרמון ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה.

 • המפעילת האתר אינן נושאות בכל אחריו בגין שימוש במידע אודות המשתמש, המתקבל שלא באמצעותן כי אם על ידי צדדים שלישיים ואשר אינם בשליטתן, כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות, שיתופי פעולה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 

אזורים מוגבלים לשימוש באתר

 • המפעילה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להתנות כניסה לחלקים מסוימים באתר ו/או לשירותים ו/או יישומים מסוימים באתר ו/או לאפליקצייה לרבות: ללקוח בהתאם למנוי/שירות הנרכש ו/או לפעילות מסוימת ו/או בתשלום נוסף או ללא תשלום.

 

שיפוי

 • הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה לרבות הוצאות משפטיות עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה כלשהיא בצד שלישי כלשהו שגרם המשתתף ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתתף במסגרת השתתפותו בשירותי המפעילה ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או בתוכנית ו/או במפגשים.

 

אזור שיפוט

 • בכל מקרה בו התגלעה כל מחלוקת בין הלקוח לבין המפעילה, הלקוח מסכים בזאת כי הדינים שיחולו על הסכם שימוש זה ועל כל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר הינם דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין כאמור הינו בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב.

bottom of page