top of page

תקנון תוכניות תזונה

ברוכים הבאים לתכניות התזונה שלי - קבוצת הוואטס אפ/ קבוצת ההמשך/ תפריט אישי

"דנייל חרמון" (להלן: "האתר ו/או "המפעילה"), מזמינה אתכם להשתתף בתוכנית לאורח חיים בריא.

 

במסגרת התוכנית האתגרים; יוצגו תכנים בקשר לתזונה, דיאטה, טיפול בהשמנת יתר, הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים, הקניית כישורי חיים בנושאי תזונה ואכילה ושינוי דפוסי התנהגות בתחום הדיאטה והתזונה, מידע אודות פעילות הקבוצה. (להלן: "הקבוצה ו/או התכנית")  כמו כן, האתר משמש כאתר מכירות. (להלן: "אתר מכירות")

1) תקנון התכנית, לא בא להחליף תקנון האתר, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כפופה לתנאיו הפרטניים של האתר ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד."תקנון" האתר וכן "מדיניות פרטיות" המפורסמים באתר זה, הינם חלק בלתי ניפרד מהפעילות "תכניות תזונה" ויחולו על כל הפעילויות והמוצרים, המוצעים לגולשים ולקוחות האתר “) המופעל על ידי דנייל חרמון ו/או כל מי שמשתמש בשירותים הדיגיטליים השונים המוצעים באתר ו/או ביישומיו ו/או באמצעותם יחד או לחוד. האתר ויישומיו נועדו לשמש ערוץ תקשורת נוסף עם הלקוח ולעבות  את השירותים המקוונים.

2) תקנון תנאי השימוש דנן מהווה הסכם על פי דין בין המשתמש באתר ויישומיו (להלן: “הלקוח” / ”המשתמש”) ובין המפעילה. 

 

3) הנרשם מתחייב לקיים ולמלא אחר הוראות ותקנוני החברה כפי שיתעדכנו ויתפרסמו מעת לעת. החברה רשאית לעדכן ולשנות את התקנון ותנאיו, מכל סיבה שהיא ומעת לעת.

 

4) "התכנית" תהווה מסגרת תומכת לפעילות בתחום הלייף סטייל ואימוץ של טיפים והרגלים לאורח חיים בריא ולא יהוו תחליף לייעוץ רפואי ו/או תזונאי פרטני ואישי, התאמה ו/או אבחון מותאמים ללקוח.

5) במסגרת התכנית, יחתום כל מששתף על תצהיר בריאות כללית המצורף כנספח ב' לתקנון וכי אין לו כל מניעה רפואית ו/או מגבלה לקחת חלק באתגר והמשתמש מתחייב כי במהלך כל משך התוכנית הצהרת הבריאות תהא תקפה.

6) מובהר כי הדיאטניות הקליניות שמובילות את האתגר ו/או המצולמות בטיפ היומי, לא עוסקת במתן ייעוץ אישי ו/או רפואי ו/או אבחון פרטני, אלא במתן המלצות בלבד. יישום ההמלצות ואימוץ טיפים לאורח חיים בריא הינם באחריותו המלאה של המשתתף, ראה בהרחבה "אחריות"

7) ידוע למשתמש כי אין בתכני התכנית בכדי להוות ייעוץ רפואי ו/או דיאטני ו/או ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מקצועי כלשהו או תחליף לייעוץ הנ"ל, והחברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לתכנית, והנרשם מודע לכך ולוקח על עצמו את האחריות המלאה בקשר לתכני האתגר והתכנים המועברים בו ו/או דרכו ולא יבוא לחברה / ו/או לכל דיאטנית קלינית, בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתכנית ו/או התכנים המועברים בו ו/או לכל הקשור והנובע מהאתגר.

8) ההרשמה מתבצעת באמצעות האתר ו/או בכל אמצעי אחר עליו תודיע החברה מעת לעת.

9) כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

 

10) אחריות והתחייבות

11) האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ויישומיו לרבות בשירותים המוצעים באתר ו/או התפריטים ו/או דנייל חרמון ו/או מי מטעמם אינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או המלצה אישית ו/או ייעוץ כלשהו ו/או ייעוץ אישי מכל סוג  ו/או ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולוגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ויישומיו ו/או התכנים באתר ויישומיו ו/או כל שימוש במידע המצוי באתר ויישומיו ו/או בשירותיהם השונים הוא באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

12) כל המלצה פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה או לנזק העלולים להגרם במישרין או בעקיפין מהאימונים. באחריות המשתמש לבצע מה שנכון ומתאים לרמת היכולת הפיזית, המצב הרפואי הגופני והנפשי שלו ובהתאם לצרך להתייעץ עם מאמן מוסמך מטעמו ובאחריותו הבלעדית.

 

13) היוועצו ברופא לפני התחלה מעשית ויישום של תוכנית ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי  לרבות תחילת פעילות גופנית על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות בתוכנית ההרזיה של דנייל חרמון ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או דנייל חרמון ו/או לבצע כל חלק מהתוכנית ו/או לקחת חלק בשירותי האתר ויישומיו, לרבות: על הרכב תכנית האכילה בתוכנית ופעילות גופנית ובאחריות המשתמש לדאוג לקבלת אישור רפואי במידת הצורך.

14) תנאי סף:

א. תצהיר בריאות -  חתימה על תצהיר בריאות, תקף לכל אורך האתגר ו/או התכנית, המשתמש מתחייב להודיע על כל שינוי בהצהרתו. בהתאם לשיקול דעת החברה וביכולתה של החברה שלא לקבל הרשמה ו/או להפסיק השתתפות בהתאם לשיקול דעתה.

ב. גיל – ההשתתפות בתוכנית האתגר מוגבלת לגילאי 18 פלוס.

ג. טופס הרשמה - מילוי טופס הצטרפות באתר, ותשלום דמי הרשמה באתר, פרטים מלאים ועדכניים, הדבר יהווה הסכמה בהתאם לחוק התקשורת, לצרך דיוור דברי פרסומת ו/או יצירת קשר טלפוני שוטף להעברת תכנים ביחס לאתגר ו/או השימוש באתר, לרבות מכירה ושיווק.

ד. תמורה – תשלום התמורה המלאה, בהתאם למסלול הנבחר, הנרשם מתחייב להסדיר את התמורה ואת תנאי התשלום במועד ההרשמה לתכנית.

15) מפעילת האתר ו/או מטעמה אינה אחראית לכל נזק או פעולה שנגרמו למשתמש או לצד ג’ כתוצאה ממסירת פרטים כוזבים או לא מדויקים במסגרת הליך ההרשמה ו/או השימוש באתר ויישומיו.

16) גלישה באתר, הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו, השתתפות בפעילויות האתר, שימוש באפליקציה, שימוש בתכנים והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי תקנון זה והתקנון הרלוונטי לפי העניין וכן כי הוא נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיה רפואית העלולה להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מהשימוש ו/או ההשתתפות בתוכנית ו/או בשירותי המפעילה ו/או תכני האתר ויישומיו ו/או פעילות גופנית כלשהי.

17) אחריות לשירותים/מוצרים השונים הנמכרים באתר, באם ישנם, תינתן על ידי היצרנים עצמם וכל טענה או בעיה בקשר לאחריות על השירות תעשה מול היצרנים או המשווקים ולא מול מפעילת האתר ו/או המנהלת. כל עסקה שתיעשה בעקבות המשתמש באתר ויישומיו עם צד ג’ אינה כוללת את המפעילה ו/או המנהלת ו/או מי מטעמן כצד או כאחראית בעסקה.

18) למפעילה ו/או לאתר אין אחריות מסוג כלשהו למוצרים ו/או לשירותים המפורסמים באתר ויישומיו, באם ישנם. האחריות הבלעדית על פרסום התכנים לרבות עיצובם ואופן הצגתם הינה של אותם חברות או גופים שמפרסמים. על המשתמש האחריות לבדוק את טיב המוצרים והשירותים שיפורסמו והוא מוותר על כל טענה או דרישה כלשהיא מהמפעילה ו/או המנהלת בגין התכנים המופיעים לרבות אמיתות או בגין השירות.

19) המפעילה ו/או האתר אינם נושאים בכל אחריות לכל מקרה בו פרטי המשתמש לא נקלטו מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה שאינה מאפשרת ללקוח לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר ו/או באפליקציה ו/או להצטרף לאתר ויישומיו.

20) המפעילה ו/או האתר אינם נושאים בכל אחריות לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהשירותים, אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של המפעילה ואז האחריות מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

21) המפעילה ו/או האתר אינם נושאים באחריות למעשים או מחדלים של ספקי שירותים או מי מטעמם.

22) המפעילה ו/או האתר עושים מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר ויישומיו יחד עם זאת, המפעילה ו/או המנהלת אינה מתחייבת שהשירות באתר ו/או באזור האישי באתר ו/או  האפליקציה יהיו זמינים בכל עת ו/או לא יופרע או יהא בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פעילות זדונית, חסין לגישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

23) המפעילה ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או מי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח ו/או העלול לנבוע ו/או להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על התכנים המתפרסמים באתר ויישומיו ו/או שימוש בשירותי הקבוצה ו/או מהשתתפות בתוכנית ו/או במהלך ו/או כתוצאה מאימון גופני ו/או על המידע שמופיע ושמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם הגיע הלקוח באמצעות קישורים המופיעים באתר.

24) המפעילה ו/או האתר אינם מתחייבים מה יהיו תוצאות ההשתתפות בתכנית עבור המשתתפים, לרבות רמת הידע והמיומנות בתכני התכנית, הגעה לתוצאות ויעדים בעקבות התכנית, שיפור במצב הבריאותי וכיו"ב. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום התכנית או לאחריה.

25) הנרשם לא יהא רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לצד שלישי.

26) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה ו/או המנהלת ו/או האתר יהיו רשאים לבטל את התכנית ו/או את השתתפותו של הנרשם בתכנית ו/או לסגור את התכנית בכל עת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והמוחלט לנרשם.

27) מסלולים – המפעילה ו/או המנהלת ו/או האתר מצעים מס' מסלולים ייעודים ללקוחות התכנית ו/או לנרשמים, כלל התנאים בתקנון זה בלי יוצא דופן, חלים על כלל המסלולים המוצעים, המפעילה ו/או המנהלת ו/או האתר אינם שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים בקשר עם התכנית ו/או המסלולים המוצעים באתר ו/או באפליקציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שינוי אופן הצגת התכנים בתכנית, מתכונת התכנית, תכני התכנית, שיטות התכנית, בדרכי העברת תכני התכנית וכן להקפיא את התכנית או כל חלק ממנה אף במהלך התכנית, לבטל מסלול או חלק ממנו.

 

28) אמצעי תשלום - התשלום בגין רכישת התכנית, הינו חד פעמי וישולם במועד ההרשמה לתכנית וכתנאי להרשמה. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ, ואשר פרטיו נמסרו ע"י הלקוח במועד הרשמתו לאתר, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים.

 

המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור התכנית.

29) ביטול עסקה - משתמש שרכש שירות באתר, רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן(", בשירות מתמשך (בין אם קצוב לתקופה מסוימת ובין אם לא) - תוך 14 יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר ובהתאם לתנאי החוק בלבד.

 

יובהר כי במקרה של ביטול עסקה בה נרכש שירות מתמשך שכבר התחיל בפועל, על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שכבר ניתן. בחלוף 14 ימים כאמור לעיל, לא יתאפשר החזר כספי ויבוצע חיוב מלא.

פנייה בנושא ביטול עסקה יש לפנות למפעילת האתר בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל contact@danyelchermon.com, באתר www.danyelchermon.com או בהודעת whatsapp למספר 054-4919797.

30) תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

 

31) המפעילה רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים שונים שיועלו לאתר ו/או אפליקציה כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וכפי שיקבע מעת לעת על ידה.

32) כמו כן באפשרות המפעילה להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה ולעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים.

33) המשתמש מסכים, כי אין הכרח שההודעות מסופקות ו/או נערכות על ידי המפעילה. וכי הודעות מוצגות בפורומים כפי שהן מבלי שהמפעילה בודקת את מהימנותן, נכונותן או דיוקן.

34) המפעילה ו/או האתר אינם נושאים בכל אחריות לכל טעות, אי דיוקים או אי התאמה או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

35) המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו ו/או העלאת תוכן על ידו באתר ויישומיו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכילו חומרים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים ו/או זכויות יוצרים ו/או כל חומר העלול להטעות צרכנים ו/או חומרים פורנו גרפיים בעלי אופי מיני בוטה ו/או חומרים העשויים לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומרים הנוגעים לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומרים בלתי חוקים המעודדים, מסייעים, תומכים מספקים הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או חומרים המהווים פגיעה בפרטיותו של אדם או לשון הרע או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

36) המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות ו/או העלאת תוכן על ידו.

37) במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת המפעילה, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הגבוה מבניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.

38) ידוע למשתמש כי המפעילה ו/או האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תוכן ו/או הודעות ו/או מידע מהפורומים ו/או להסיר הודעות בשלמותן או בחלקן ו/או כל חומר אחרו/או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש אשר יש בה להפר את התנאים שלעיל על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

39) המפעילה ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק שירות או למנוע את השימוש באתר ו/או ביישומיו ו/או להסיר משתמש אשר יפר את תנאי השימוש המפורטים לעיל, וזאת אף ללא הוכחת עילה. מובהר בזאת, כי המפעילה תהיה רשאית לנקוט כנגד מי שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי דין וכן יהיו רשאים להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

40) המפעילה ו/או האתר רשאים להפסיק את פעילותם ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפיה בעניין זה.

41) קניין רוחני / זכויות יוצרים

42) ידוע למשתמש כי החומרים המופיעים באתר, תכני התכנית של החברה, סימני המסחר, מידע, תמונות, סרטונים, פרסומים אלקטרוניים ו/או כל מידע אחר בקשר לתכנית - הינם קניינה הבלעדי של החברה וזכויות הקניין הרוחני בהם הם של החברה. הנרשם לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש מכל סיבה שהיא.

43) ידוע למשתמש כי השימוש בתכני התכנית והאתר, הינם לשימוש עצמי, העתקה ו/או שכפול ו/או שימוש בלתי מורשה במידע שתינתן במסגרת התכנית הינם אסורים מכל וכל, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יעשה בהם כל שימוש מחסרי בניגוד לחוק זכויות יוצרים. הגורם לחברה נזק וכן פגיעה בזכויותיה המוגנות ו/או המוסריות ו/או במוניטין והוא יהיה חשוף לתביעות ולהליכים משפטיים.

44) המשתמש מודע לכך כי החומרים המופיעים באתר החברה, תכני התכנית של החברה, מידע, תמונות, סרטונים ו/או כל מידע אחר בקשר לתכנית (להלן: "התכנים") יעמדו לעיונן מקוון אך ורק במהלך משך התכנית, ומובהר כי לאחר סיום התוכנית, החברה תהא רשאית להגביל את הגישה לתכנים. מובהר כי התכנים הינם קניינה של החברה, ולמשתמש לא מוקנית שום זכות קניינית, למעט האפשרות לצפות בתכנים במהלך התוכנית ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה קניינית בקשר עם התכנים כלפי החברה בשל כך.

45) אישור תקנונים ותנאי שימוש

המשתמש מאשר/ת כי קרא את הוראות התקנון טרם ההרשמה לתכנית, ובאמצעות ההרשמה לתכנית הנרשם מצהיר/ה ומאשר/ת כי קרא ומסכים להוראות התקנון אתר ותקנון האתגר, הבין את תוכנו ואת משמעותיו ולא יהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם תנאי ההרשמה או הוראות התקנון של התכנית, לרבות תנאי שימושמדיניות פרטיותהצהרת נגישות בכללותם.

46) הנרשם מתחייב לפעול בהתאם להוראות ותקנוני החברה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

 

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל.

 

כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 

כל השתהות או הימנעות של בעלת האתר בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

נספח ב'
הצהרת בריאות

 

הצהרת בריאות

1) אני לא סובל מכשל כלייתי המגביל אותי בצריכת חלבון.

2) אני לא סובל מתת משקל.

3) איני בהריון ואני יודעת שאם אכנס להריון עלי לעדכן את החברה ולהפסיק את התהליך.

4) אני לא עובר בימים אלו טיפול אונקולוגי.

5) אני לא נוטל תרופות משתנות כתוצאה מאי ספיקת לב.
 

אני יודע כי במקרים הבאים חובה עלי להתייעץ עם רופא טרם תחילת התהליך

1) או אני סובל מסוכרת ומטופל בתרופות שעשויות לגרום להיפוגליקמיה – אני יודע שחובה להתייעץ עם הרופא שלי.

2) אני סובל ממחלות כרוניות של מערכת העיכול כגון קרוהן, קוליטיס, גאסטריטיס, דיברטיקוליטיסי ומעי רגיז – אני יודע שבמצב של התלקחות עלי להשהות את התהליך ולפנות מידית לרופא.

3) אני סובל מסוכרת שמטופלת באינסולין- אני יודע שחובה עלי להתייעץ עם הרופא שלי.

אני מאשר שבכל מקרה שיש לי ספק, אני יודע שעלי לפנות בטלפון למשרדי החברה ולהתייעץ טרם התחלת התהליך.

מקשים.jpg

כיצד לגלוש באתר באמצעות קורא-מסך

מידע זה מיועד לגולשים עיוורים או כבדי-ראייה המשתמשים בתוכנת קורא-מסך. באתר מצוינים Landmarks לסימון אזורי תוכן עיקריים באתר וכן נעשה שימוש ב-ARIA לעזרה ביישומים מורכבים כגון קרוסלת מידע בדפים ראשיים, תפריט נפתח, modal להצגת תמונות, אקורדיון תוכן וטאבים.

 

מבנה כל העמודים באתר זהה והוא כולל את היחידות הבאות:

 • קישורים לקיצורי מקלדת

 • תפריט עילי ראשון – מידע אודות האתר

 • חיפוש

 • חיפוש שמות מתחם

 • תפריט ראשי – מכיל קישורים עיקריים לעמודי לובי ולנושאים ראשיים

 • כותרת העמוד וכותרת משנה

 • Breadcrumbs

 • תוכן העמוד

 • אזור תוכן משלים בחלק מן העמודים

 • תפריט תחתי

 • יצירת קשר

 • הצהרות פרטיות ותנאי שימוש

 

כל התפריטים בנויים באמצעות רשימות כדי לאפשר התמצאות נוחה.

כל האזורים בעמודי האתר מוגדרים באמצעות כותרות ו-Landmarks כאמור.

 

סרטונים

 • בחלק מן הסרטונים הוספנו בכתוביות, אך לא בכולם. אנו עובדים כדי להוסיף כתוביות לתוכן הנשמע באתר.

 • הסרטונים מוצגים בפורמט HTML5 להקלת השימוש במקלדת.

 

התאמות הנגישות בסניפים שלנו

א. הגישה לחנויות נגישה לעגלות - פתח כניסה הוא בגודל של 80 ס"מ או יותר.

ב. השירותים אינם נגישים ונדרש לעלות/לרדת אליהם במדרגות.

ג. באירועים שמקיים האיגוד מתבצעות התאמות נגישות כנדרש בחוק.

bottom of page